Straż radzi
NUMER ALARMOWY 112  

Numer Alarmowy 112

Wejście naszego kraju do wspólnoty państw europejskich stworzyło potrzebę dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych. W zakresie organizacji systemu ratowniczego wymagane jest zintegrowanie działań wszystkich służb odpowiadających za niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Numer 112 należy wybierać przede wszystkim wtedy, kiedy potrzebne jest przybycie przynajmniej dwóch służb. Jeżeli zdarzenie wymaga przybycia tylko jednej służby należy dzwonić pod jej numer alarmowy. Te numery to:

• 981 – pogotowie drogowe i pomoc drogowa
• 982 – pogotowie dźwigowe
• 983 – pogotowie weterynaryjne
• 984 – pogotowie rzeczne
• 985 – WOPR i GORP
• 986 – straż miejska
• 991 – pogotowie energetyczne
• 992 – pogotowie gazowe
• 993 – pogotowie ciepłownicze
• 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
• 995 – pogotowie komunikacji miejskiej
• 997 – policja
• 998 – straż pożarna
• 999 – pogotowie ratunkowePamiętaj: Dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie może potrzebować natychmiastowej pomocy. Zastanów się - Ty też możesz kiedyś być w takiej sytuacji.

I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na następujące elementy:

1. Warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:
- co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
- odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
- odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku - 20 m,
- drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.
2. Wystrój wnętrz, w tym stosowanie:
- elementów wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów co najmniej trudno zapalnych.
3. Sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, takich jak:
- systemów sygnalizacji pożarowej,
- stałych urządzeń gaśniczych,
- telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
- gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.
4. Zapewnienie dostępu do:
- gaśnic,
- miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
- przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej,
- wyjść ewakuacyjnych.

5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
- dróg ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.
6. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

7. Znajomość przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:
- zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
- sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
- zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.
8. Przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.
9. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.
10.Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych

II. W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:

- zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,
- przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,
- utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
- zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
- sprawność urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,
- zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
- przestrzeganie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
- stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
- przestrzeganie wymagań prawa lokalnego w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.

III. Imprezy masowe

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r., poprzez imprezę masową rozumie się imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300 (nie dotyczy imprez odbywających się w teatrach, kinach, placówkach oświatowych itp.). Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy (osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, powinien określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.
Powyższe uzgodnienie zasad postępowania stanowi m.in. podstawę do wystąpienia przez organizatora imprezy masowej z wnioskiem, do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy organu administracji samorządowej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania. W tym celu powinien przede wszystkim zapewnić:

1. Spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach budowlanych, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
2. Służbę porządkową i informacyjną,
3. Pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
4. Drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym,
5. Warunki zorganizowania łączności pomiędzy służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
6. Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,
7. Uzyskanie zezwolenia od właściwego terenowo organu administracji samorządowej na przeprowadzenie imprezy masowej,

Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić dodatkowo poniższe wskazania:

1. Pokazy powinny być organizowane na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności,
2. Lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

Warunki przechowywania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu (wyroby przeznaczone do pokazów profesjonalnych) warunki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).
Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1) pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo,
2) dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:
a) w magazynie – 1000 kg,
b) w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,
c) w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.

3) wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,
4) dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,

5) zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,
6) zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń,
7) instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,
8) powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne,
9) pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.
Przy stosowaniu materiałów pirotechnicznych w ilościach przekraczających 1000 kg mają zastosowanie przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych. Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP.

Warunki ewakuacji ludzi z obiektów użyteczności publicznej (obiekty handlowe, sale zabaw, dyskoteki)

W przypadku konieczności ewakuacji ludzi z obiektu, osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie powinny stosować się do następujących zasad.
1. Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonych pomieszczeniach o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.
2. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji osób.
3. Najpierw należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie.
4. Po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić, czy wszystkich ewakuowano. W razie podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt kierującemu akcją ratowniczą.
5. Po przybyciu jednostek Straży Pożarnej, kierujący przebiegiem akcji zgłasza się do dowódcy tych jednostek, celem złożenia informacji o podjętych działaniach i przekazania kierownictwa akcją ratowniczą.

Zasady postępowania podczas ewakuacji.

1. Należy podporządkować się poleceniom osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji.

2. Należy kierować się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub instrukcji przekazywanych poprzez instalację rozgłoszeniową.
3. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.
4. Po opuszczeniu obiektu wolno wrócić do niego dopiero po uzyskaniu zgody osób kierujących ewakuacją.
5. W czasie ewakuacji nie wolno używać wind.

 


Zegar
 
Reklama
 
Odwiedziło nas już :
 
trwa inicjalizacja, prosze czekac...alergolog forum
Telefon alarmowy
 
Pogoda i Kalendarz
 
Inne
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=